14-05-2020

WOORD VOORAF

 • De reizen van POPUP HISTORY TOURS vinden voor een groot gedeelte plaats in de buitenlucht. Door lokale (weers)omstandigheden kan de reisbegeleider genoodzaakt zijn het aangeboden programma ter plekke aan te passen. Dit gebeurt in overleg met de reizigers waarbij wij onze uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Het oordeel van de reisbegeleider en/of lokale gids is hierbij doorslaggevend (zie ook artikel 13).
 • POPUP HISTORY TOURS is aangesloten bij de VvKR.
 • POPUP HISTORY TOURS heeft een door de VvKR aanbevolen aansprakelijkheidsverzekering voor de reisbranche.
 • POPUP HISTORY TOURS is aangesloten bij STO-garant.

ARTIKEL 1: TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, waaronder ook overeenkomsten met betrekking tot eventuele eigen-vervoerreizen, die gesloten zijn met POPUP HISTORY TOURS . Waar in deze algemene reisvoorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar de volgende omschrijvingen is het volgende van toepassing:

 • De reisorganisator: POPUP HISTORY TOURS , gevestigd Hoofdstraat 36, 25473 AR Heeswijk-Dinther en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66905923.
 • De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door POPUP HISTORY TOURS aangeboden reizen.
 • Medereiziger en medereizigers: de natuurlijke persoon of personen die gezamenlijk met- en namens wie de reiziger gebruik wenst te maken van de door POPUP HISTORY TOURS aangeboden diensten;
 • De reisbegeleider: de natuurlijke persoon die eventueel namens POPUP HISTORY TOURS lokaal de reis begeleidt.
 • De overeenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich naar de tegenpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als “hem, zijn of hij” wordt genoemd, wordt eveneens “haar of zij” bedoeld.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE REISOVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod/offerte van de reisorganisator.
 2. De reiziger die namens medereizigers een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 3. De publicatie waarin de overeengekomen reis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en of kleine wijzigingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
 4. Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de reisorganisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
 5. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd.
 6. De overeenkomst en de algemene reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de reisorganisator en de reiziger.
 7. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 8. Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle rechtspersonen, waarvan de reisorganisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van zijn onderneming.
 9. Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze algemene reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
 10. Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, dan wordt met deze betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de reisorganisator niet.

ARTIKEL 3: INFORMATIE VAN DE REISORGANISATOR

De reisorganisator is verplicht uiterlijk 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, de volgende inlichtingen aan de reiziger schriftelijk te verstrekken:

 1. locatie waar de reiziger opgehaald wordt, tijd wanneer de reiziger opgehaald wordt, tijd wanneer de reiziger ongeveer weer terug is op de eerder genoemde locatie.
 2. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland: de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing als sprake is van een laattijdig gesloten overeenkomst.
Indien niets anders overeengekomen met de reiziger, 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, dan treedt POPUPHISTORYTOURS zelf eveneens op als reisgids c.q. de plaatselijke vertegenwoordiging.

ARTIKEL 4: INFORMATIE EN VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

 1. De reiziger moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
 2. De reiziger dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
 3. De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte/handicap, e.d.) voor boeking kenbaar te maken.
 4. Deze verplichting geldt ook voor medereizigers als de reiziger namens 1 of meer medereizigers een overeenkomst aangaat.

ARTIKEL 5: DE REISSOM

 1. De in de overeenkomst gestelde prijs van de reis is vast, geldt per persoon en geldt enkel voor de diensten en voorzieningen zoals in het programma van de reis zijn gepubliceerd. Overige lokale kosten zijn voor rekening van de reiziger. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
 2. De in de overeenkomst gestelde prijs kan tot en met 21 dagen voor het vertrek naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
  a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen
  d) de in de reissom opgenomen kosten voor entree, huur materialen en activiteiten, die niet door reisorganisator kunnen worden beïnvloedt.
 3. Als de verhoging meer dan 10% van de totaalprijs bedraagt mag de reiziger de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft.

ARTIKEL 6: GARANTIEREGELING STO GARANT

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt POPUP HISTORY TOURS  gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (http://www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op http://www.sto-garant.nl/.

Bij elk (reis)aanbod van POPUP HISTORY TOURS  wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (http://www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan POPUP HISTORY TOURS , maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van POPUP HISTORY TOURS  niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

ARTIKEL 7: BETALING VAN DE REISSOM

 1. De reisorganisator laat na ontvangst van een aanmelding van de reiziger binnen maximaal 10 werkdagen weten of de gekozen reis beschikbaar is. De reiziger krijgt vanaf dat moment een tijdelijke reservering.
 2. Voor alle reizen van de reisorganisator is een aanbetaling van 10% van de reissom met een minimum van 100 euro vooraf verplicht. De resterende reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek voldaan te zijn.
 3. Bij een boeking korter dan 4 weken voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden voldaan.
  Een tijdelijke reservering wordt definitief, als de reisorganisator uiterlijk op de laatste dag van de op de factuur vermelde termijn de kosten, zoals bedoeld onder artikel 5, ontvangen zijn bij Stichting Derdengelden Certo Escrow.*
 4. Indien de reiziger niet binnen de op de factuur vermelde termijn haar verplichtingen aan de reisorganisator heeft voldaan is de reisorganisator gerechtigd de tijdelijke reservering te laten vervallen.
 5. Alle kosten die de reisorganisator moet maken om de op de factuur vermelde kosten te innen, zullen worden verhaald op de reiziger.

*Uitleg procedure boeken en betalen

 • Als je een reis geboekt hebt(na ondertekening van de offerte) ontvang je van POPUP HISTORY TOURS een boekingsbevestiging en factuur.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling van 10% van de reissom met een minimum van €100 euro p.p. vooraf en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort(4 weken) voor vertrek boekt.

 • Je ontvangt van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging tot betalen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow.
 • Na bevestiging van de uitnodiging kan je direct overgaan tot betaling. (Je kan indien je niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.)

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:

 • Het e-mailadres waarnaar de uitnodiging tot betaling wordt verstuurd is hetzelfde als dat je hebt gebruikt voor het opsturen van je boeking, tenzij je duidelijk een ander mailadres aangeeft waarop je de mail van Certo Escrow wilt ontvangen.
 • Het volledige bedrag van de reissom dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt POPUP HISTORY TOURS zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
 • De reissom wordt op rekening van POPUP HISTORY TOURS overgemaakt 1 dag na het einde van je vakantie.
  Controleer de gegevens goed als je bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.

Belangrijke opmerkingen:

 • Eventuele klachten of claims over je reis, staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

Deze manier van betalen vraagt  iets meer van je tijd en aandacht. We vragen hiervoor je begrip. Als kleine reisorganisatie willen we je graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Voor meer info kun je terecht op:

https://sto-garant.nl/
www.certo-escrow.com

ARTIKEL 8: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING

 1. De reiziger kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst met de reisorganisator. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator van deze overdracht op de hoogte te brengen.
  2. De aanmelder, de overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

De kosten gemoeid met deze overdracht bedragen per persoon:
a) tot 31 dagen voor het vertrek: 25 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
b) vanaf 30 dagen voor het vertrek: 75 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
c) uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 11 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

ARTIKEL 9: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging waardoor extra kosten worden veroorzaakt dan mag de reisorganisator deze kosten in rekening brengen. Onder wijzigingen wordt verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan. De reisorganisator aanvaardt wijzigingen in de mate van het mogelijke, tot 31 dagen voor vertrek, op voorwaarde van betaling van 75 euro aan administratiekosten, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan. Vanaf 30 dagen voor het vertrek zijn de annulerings-voorwaarden en kosten (zie artikel 11) van toepassing. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 11 van toepassing is.

ARTIKEL 10: WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE START VAN DE REIS

 1. Indien voor aanvang van de reis één van de wezenlijke punten van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, informeert de reisorganisator de reiziger hierover zo spoedig mogelijk en in elk geval voor aanvang van de reis. De reisorganisator informeert de reiziger over de mogelijkheid de overeenkomst te verbreken zonder kosten.
  2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor aanvang van de reis de reisorganisator te informeren of hij de gewijzigde reis inclusief de mogelijk daarbij behorende extra kosten al dan niet aanvaardt.
  3. Als de reiziger de wijziging aanvaardt geldt dit als een nieuwe overeenkomst.

ARTIKEL 11: VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR

 1. De reisorganisator is gerechtigd een reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor een reis niet behaald is. Uiterlijk 4 weken voor vertrek ontvangt de klant hiervan bericht.
  2. In voorkomende gevallen kijkt de reisorganisator of er een plaats beschikbaar is in de reis van een door de klant opgegeven tweede voorkeur. Het is logisch dat een eventueel verschil in de reissom door de klant wordt betaald of door de reisorganisator wordt gerestitueerd. Als de tweede voorkeur niet meer beschikbaar is zal de reisorganisator de reeds betaalde reissom restitueren.

ARTIKEL 12: VERBREKING DOOR REIZIGER

Annulering moet schriftelijk gebeuren waarbij de datum van de poststempel leidend is. Indien de reiziger de overeenkomst annuleert is de reiziger de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 20% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 49e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van vertrek: de reiziger betaalt 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van vertrek: de reiziger betaalt 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van vertrek: de reiziger betaalt 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van vertrek: de reiziger betaalt 90% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag, op de dag van vertrek zelf en vanaf de dag van vertrek: de reiziger betaalt de hele reissom

ARTIKEL 13: GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

 1. Als tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
  2. Als de reiziger tijdens een reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de reiziger. In dit geval is de reisorganisator niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom van de overeenkomst.

ARTIKEL 14: AFWIJKING VAN HET REISSCHEMA, AANWIJZINGEN VAN DE REISBEGELEIDER EN GEZONDHEID

 1. De reisorganisator informeert de reiziger over de zwaarte van de reis en de noodzakelijke uitrusting voor aanvang van de reis.
  2. De reiziger is verplicht zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke uitrusting en van de noodzakelijke lichamelijke- en geestelijke conditie voor de geboekte reis.
  3. De reisorganisator is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke- en geestelijke conditie van de reiziger.
  4. Aanwijzingen van de reisorganisator en of de reisbegeleider dienen door de reiziger(s) te worden opgevolgd. Indien een reiziger hieraan geen gevolg geeft, dan kan de reisbegeleider hem uitsluiten van verdere deelname van de reis. In dit geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen hiervoor voor rekening en verantwoording van de reiziger.
  5. De reiziger die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de reisorganisator en of de reisbegeleider van (voortzetting) van de reis worden uitgesloten. In dit geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van enig deel van de reissom en zijn alle gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de reiziger.
  6. De reisbegeleider kan het reisschema ter plaatse wijzigen, als de lokale (weers)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit gebeurt in overleg met de reiziger(s).
  Het oordeel van de reisbegeleider is hierbij doorslaggevend.
  7. Een op deze wijze gewijzigd reisschema is geen verplichting voor de reisorganisator tot restitutie van (een deel van) de reissom.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. De reisorganisator zorgt voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
  2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van de door hem aangestelde vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
  3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
  4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot gezamenlijk beperkt tot tweemaal de reissom.
  5. De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit.
  6. Wanneer de reisorganisatie aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding te allen tijde maximaal eenmaal de reissom.
  7. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator beperkt tot te allen tijde maximaal driemaal de reissom.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator, zijn personeel of zijn
vertegenwoordigers door fout van de reiziger oplopen, alsook wanneer hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 17: KLACHTENREGELING

 1. Voor aanvang van de reis: klachten dienen zo spoedig mogelijk door de reiziger worden ingediend bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
  2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige (schriftelijke) manier te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient hij zich – in deze volgorde – te wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator of rechtstreeks tot de reisorganisator.
  3. Na afloop van de reis: indien een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost of wanneer de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht kon formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs schriftelijk een klacht indienen.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen de reisorganisator en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Download de reisvoorwaarden:

Reisvoorwaarden per 15-05-2020